Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN PORTALU SPRZEDAŻY HURTOWEJ „ALPHA DAN” JANUSZ CHILEWSKI SP.J.

I.DEFINICJE – użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Sprzedawca przygotuje złożone przez Klienta zamówienie i przekaże je do dostarczenia w sposób wybrany przez Klienta;

2.DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

3.HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;

4.KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej, posiadająca konto klienta;

5.KLIENT HURTOWY – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w ilościach hurtowych, posiadająca aktywne konto klienta oraz indywidualnie nadany status klienta hurtowego;

6.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku [tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z póź. zm.];

7.KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowa – w rozumieniu art. 22 ¹ kodeksu cywilnego;

8.KONTO KLIENTA – podstrona portalu sprzedaży hurtowej, w ramach której gromadzone są informacje o zamówieniach Klienta [w tym historia zamówień, dane obejmujące wpłaty i nadpłaty Klienta związane ze złożonymi zamówieniami];

9.PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w portalu sprzedaży hurtowej, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

10.REGULAMIN – niniejszy regulamin portalu sprzedaży hurtowej prowadzonego pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl

11.REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta indywidualnego konta klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl

12.PORTAL SPRZEDAŻY HURTOWEJ – portal sprzedaży hurtowej dostępny pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl, prowadzony przez „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółkę jawną z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e – mail: www.dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80, [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora], za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży;

13.SPRZEDAWCA - „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: www.dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80 [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora];

14.STRONA – Sprzedawca lub Klient;

15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta [Dz.U. z 2014 roku, poz. 827];

16.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

2.Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z portalu sprzedaży hurtowej oraz normuje warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej.

3.Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu sprzedaży hurtowej www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.Portal sprzedaży hurtowej prowadzony jest przez „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółkę jawną z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: www.dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80 [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora], dostępny pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży.

5.W celu korzystania z portalu sprzedaży hurtowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kupujący:

a)komputer z dostępem do sieci Internet;

b)aktywne konto poczty elektronicznej;

c)zalecana rozdzielczość monitora 1024/768 pikseli;

d)przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox wersja 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

7.Klient obowiązany jest do korzystania z portalu sprzedaży hurtowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.Klient podczas rejestracji i zawierania umowy sprzedaży obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

III.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych portalu sprzedaży hurtowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 kodeksu cywilnego.

2.Cena produktu uwidoczniona na stronach internetowych portalu sprzedaży hurtowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl

3.Cena produktu uwidoczniona w portalu sprzedaży hurtowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów, po złożeniu przez Klienta zamówienia.

4.W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową portalu sprzedaży hurtowej, dokonać wyboru produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, zamówienie.

5.W trakcie składania zamówienia Klient powinien wskazać następujące dane potrzebne do przyjęcia zamówienia do realizacji: imię i nazwisko; adres zamawiającego [nazwa ulicy; numer domu i mieszkania; miejscowość wraz z kodem pocztowym]; numer telefonu kontaktowego; adres e-mail; zamawiany produkt; ilość zamawianego produktu; miejsce dostawy zamawianego produktu [nazwa ulicy; numer domu i mieszkania; miejscowość wraz z kodem pocztowym]; wybrany przez Klienta sposób dostawy produktu; wybraną przez Klienta formę płatności.

6.Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w interaktywnym formularzu w pole ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

7.Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail wiadomości zawierającej informacje w zakresie: przedmiotu zamówienia; jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy; wybranej metody płatności; wybranego sposobu dostawy; numeru rachunku bankowego do wpłaty [przy wyborze przez Klienta formy płatności przelewem bankowym]. W przesyłanej do Klienta wiadomości umieszczony zostanie link, przez kliknięcie w który Klient potwierdza złożenie zamówienia. W tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży.

8.W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych do momentu kliknięcia przez niego w pole ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE, kierując się wyświetlanymi na stronie internetowej portalu sprzedaży hurtowej komunikatami oraz informacjami.

IV.DOSTAWA

1.W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.

2.Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty wolne od wad za pośrednictwem przewoźnika Firma Kurierska Siódemka S.A..Czas realizacji dostawy przez Firmę Kurierską nie przekroczy 3 dni roboczych, licząc od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.

3.Istnieje możliwość osobistego odbioru przez Klienta zamówionych produktów w siedzibie Sprzedawcy tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3.

4.W indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą przypadkach dostawa towaru do Klienta może się odbyć transportem własnym Sprzedawcy.

5.Realizacja zamówienia możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Koszty dostawy, które ponosi Klient, zostaną wyraźnie wskazane w trakcie składania zamówienia oraz w informacji przesłanej Klientowi, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz są dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl

V.PŁATNOŚĆ

1.Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

za pobraniem;

przelewem bankowym na numer rachunku wskazany w trakcie składania zamówienia oraz w informacji przesłanej Klientowi na jego adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji;

kartą płatniczą lub gotówką w kasie Sprzedawcy, w sytuacji osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy;

online [karty płatnicze, przelewy transferowe, e-przelewy].

2.W sytuacji wyboru formy zapłaty przelewem bankowym lub on-line Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie dwóch dni od dnia zawarcia umowy.

3.Płatności elektroniczne tj. kartą płatniczą, przelewami transferowymi i e-przelewami obsługiwane są przez DotPay.

VI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 (czternaście) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazania weszli w posiadanie zakupionego Produktu.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienie od umowy, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy w formie pisemnego oświadczenia, przekazanego na adres: „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3. Do zachowania w/w 14 dniowego [czternastodniowego] terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na podany wyżej adres.

3. W oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać: nazwę i adres przedsiębiorcy "ALPHA DAN" Janusz Chilewski spółka jawna w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul.K.Szajnochy 3; informację o produktach, od których Klient odstępuje; datę odbioru Produktów; nazwę i adres Konsumenta; data i podpis Konsumenta.

4.W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący jednocześnie konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście]. Jeżeli Klient będący jednocześnie konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5.W sytuacji skutecznego odstąpienia przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych przedpłat na wskazany przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez w/w Klienta sposób.

VII.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego przez niego produktu, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.

2.Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres www.dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl.

3.Sprzedawca do otrzymanej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście] od dnia jej otrzymania. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta adres.

4.W przypadku produktów objętych także gwarancją, jego producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia także w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

5.Reklamacje związane z działaniem portalu sprzedaży hurtowej należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail www.dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl. W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także danych kontaktowych. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście]. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta adres.

VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej jest „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: dane@alphadan.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
    • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
    • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
    • marketingu bezpośredniego
    • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
    • weryfikacji wiarygodności płatniczej
    • wsparcia obsługi
    • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią świadczącą usługi na rzecz administratora.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji współpracy ).

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IX.OBSŁUGA KLIENTA HURTOWEGO

1.Do Klienta hurtowego zastosowanie mają odpowiednio zapisy niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem zapisów poniższych, z wyłączeniem rozdziału VI regulaminu „PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY”.

2.W celu otrzymania przez Klienta dostęp do cen hurtowych po dokonaniu przez Klienta rejestracji, niezbędne jest przesłanie przez niego na adres e-mail Sprzedawcy danych, dzięki którym możliwa będzie jego weryfikacja w bazie CEiDG lub KRS tj. NIP, REGON lub numeru KRS. Sprzedawca nie ma obowiązku uzasadniania Klientowi swojej decyzji o nieprzyznaniu statusu Klienta hurtowego.

3.Po pozytywnej weryfikacji danych Klienta hurtowego, Klient hurtowy otrzymuje dostęp do panelu z cenami hurtowymi.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej i staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż czternaście dni, od momentu udostępnienia na stronie portalu sprzedaży hurtowej zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w regulaminie są realizowane wg dotychczasowych postanowień regulaminu.

2.W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

3.W sytuacji sporów sądowych właściwość sądu określona będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego [tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 101 z póź. zm.].

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl