Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN PORTALU SPRZEDAŻY HURTOWEJ „ALPHA DAN” JANUSZ CHILEWSKI SP.J.

Tekst obowiązujący od 6 kwietnia 2023 r.

Agenda:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Procedura rejestracji konta
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Procedura anulowania zamówienia
 6. Dostawa
 7. Płatność
 8. Prawo do odstąpienia od umowy
 9. Postępowanie reklamacyjne
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Obsługa klienta hurtowego
 12. Prawa autorskie
 13. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE – użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:^

1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Sprzedawca przygotuje złożone przez Klienta zamówienie i przekaże je do dostarczenia w sposób wybrany przez Klienta;

2. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

3. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;

4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej, posiadająca konto klienta;

5. KLIENT HURTOWY – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w ilościach hurtowych, posiadająca aktywne konto klienta oraz indywidualnie nadany status klienta hurtowego;

6. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

7. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. KONTO KLIENTA – podstrona portalu sprzedaży hurtowej, w ramach której gromadzone są informacje o zamówieniach Klienta [dane teleadresowe, historia i szczegóły zamówień, informacje o przesyłce, dane obejmujące wpłaty związane ze złożonymi zamówieniami]. Konto prowadzone jest na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. PORTAL SPRZEDAŻY HURTOWEJ – portal sprzedaży hurtowej dostępny pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl, prowadzony przez „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółkę jawną z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e – mail: dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80, [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora], za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży.

10. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w portalu sprzedaży hurtowej, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

11. PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021r).

12. REGULAMIN – niniejszy regulamin portalu sprzedaży hurtowej prowadzonego pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl

13. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta indywidualnego konta klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie portalu sprzedaży hurtowej www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl. Rejestracja w Portalu Sprzedażny Hurtowej oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez prowadzenie bezpłatnego, indywidualnego konta klienta.

14. SPRZEDAWCA - „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80 [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora];

15. STRONA – Sprzedawca lub Klient;

16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE^

1. Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z portalu sprzedaży hurtowej oraz normuje warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu sprzedaży hurtowej www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl oraz pobrać go (link do pobrania regulaminu w formacie pdf) i sporządzić jego wydruk.

4. Portal sprzedaży hurtowej prowadzony jest przez „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółkę jawną z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80 [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora], dostępny pod adresem www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży.

5. W celu korzystania z portalu sprzedaży hurtowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kupujący:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

7. Klient zobowiązany jest do korzystania z portalu sprzedaży hurtowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Klient podczas rejestracji i zawierania umowy sprzedaży obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Sprzedawca mailowo lub telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Portal sprzedaży hurtowej działalności oraz statusu Zamówień, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

11. Bezpłatne dodatki reklamowe lub produkty upominkowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

12. Portal sprzedaży hurtowej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów
znajdujących się w asortymencie Portalu sprzedażny hurtowej, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych

III. PROCEDURA REJESTRACJI KONTA^

1. Aby dokonać rejestracji niezbędne posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Dokonując rejestracji konieczne jest podanie przez klienta, w formularzu rejestracyjnym, następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz hasło.

3. W momencie dokonania rejestracji w Portalu sprzedażny hurtowej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegająca na prowadzeniu darmowego konta klienta.

4. Klient, który dokonał rejestracji, a tym samym zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ma dostęp do opcji i danych takich jak:

 1. ceny produktów,
 2. dane teleadresowe klienta oraz miejsc dostawy i ich edycję,
 3. historia i szczegóły zamówień,
 4. informacje o przesyłkach,
 5. dane obejmujące wpłaty związane ze złożonymi zamówieniami,
 6. możliwość zapisania się do newslettera bądź rezygnacji z jego otrzymywania,
 7. możliwość zmiany hasła dostępu do konta.
 8. możliwość złożenia zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka i jego ewentualna edycję oraz modyfikacje formy płatności i adresu dostawy,
 9. możliwość dodawania i usuwania produktów do przechowalni,
 10. możliwość złożenia prośby o usuniecie danych, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

5. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o której mowa powyżej jest zawierana na czas nieokreślony.

IV WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY^

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych portalu sprzedaży hurtowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 kodeksu cywilnego.

2. Cenaproduktu uwidoczniona na stronach internetowych portalu sprzedaży hurtowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie pod adresem https://dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8

3. Cena produktu uwidoczniona w portalu sprzedaży hurtowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów, po złożeniu przez Klienta zamówienia.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową portalu sprzedaży hurtowej, dokonać wyboru produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, zamówienie.

5. W trakcie składania zamówienia Klient powinien wskazać następujące dane potrzebne do przyjęcia zamówienia do realizacji:

 1. imię i nazwisko
 2. adres zamawiającego [nazwa ulicy, numer domu i mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym]
 3. numer telefonu kontaktowego
 4. adres e-mail
 5. zamawiany produkt
 6. ilość zamawianego produktu
 7. miejsce dostawy zamawianego produktu [nazwa ulicy, numer domu i mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym]
 8. wybrany przez Klienta sposób dostawy produktu
 9. wybraną przez Klienta formę płatności.

6. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w interaktywnym formularzu w pole „potwierdzam zakup”.

7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail wiadomości zawierającej informacje w zakresie: przedmiotu zamówienia; jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy; wybranej metody płatności; wybranego sposobu dostawy; numeru rachunku bankowego do wpłaty [przy wyborze przez Klienta formy płatności przelewem bankowym].

8. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych do momentu kliknięcia przez niego w pole „potwierdzam zakup”, kierując się wyświetlanymi na stronie internetowej portalu sprzedaży hurtowej komunikatami oraz informacjami.

9. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy w godzinach otwarcia.

10. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

V. PROCEDURA ANULOWANIA ZAMÓWIENIA^

1. Procedura anulowania zamówienia przez klienta

 1. W celu anulowania zamówienia należy wysłać wiadomość z prośbą o anulowanie zamówienia na adres: dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl. Wiadomość musi zawierać numer zamówienia, które ma być anulowane.
 2. Numer zamówienia można zaleźć w panelu „Moje Konto”, który pojawi się po zalogowaniu. Z listy zamówień wyszukaj to, które ma być anulowane.
 3. Zamówienie można anulować wyłącznie do czasu gdy zamówienie nie ma statusu „Przesyłka wysłana”. Po tym czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe.
 4. Po anulowaniu zamówienia Portal sprzedaży hurtowej wyśle do klienta e-mail z potwierdzeniem anulacji.
 5. Jeśli do zamówienia wykorzystano jednorazowy kupon rabatowy, ponowne użycie tego kuponu nie będzie możliwe.

2. Procedura anulowania zamówienia w przypadku nieopłacenia zamówienia.

W przypadku wybrania formy zapłaty za zamówienie - Płatności elektroniczne DotPay. Sprzedający oczekuje od klienta zapłaty za zamówienie w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności w wyznaczonym terminie i nie skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu ustalenia innej formy zapłaty za zamówienie zostanie ono anulowane. Sprzedający powiadomi klienta o anulowaniu zamówienia poprzez wiadomość mail.

3. Anulowanie zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

 1. Jeżeli sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności lub częściowej dostępności zamówionego towaru niezwłocznie zawiadomi o tym klienta w celu ustalenia dalszych działań i polubownego rozwiązania sytuacji.
 2. Sprzedawca będzie kontaktować się z klientem na numer telefonu podany w zamówieniu, a jeśli nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego poprzez wiadomość mail na adres podany w danych teleadresowych.
 3. W pierwszej kolejności sprzedawca będzie oferować:
  • podobny produkt lub zamiennik ( np.: inny producent, podobny odcień, wielkość itp.)
  • rezygnację z zamówionego towaru i zwrot pieniędzy
  • anulowanie całego zamówienia i zwrot pieniędzy
  • oczekiwanie na ponowną dostępność produktu i jego dostarczenie w odrębnym zamówieniu lub według ustaleń.
 4. W przypadku rezygnacji z zakupu niedostępnego towaru lub anulowaniu całego zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej należności na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez w/w Klienta sposób w przeciągu 7 dni roboczych.

VI. DOSTAWA^

1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży., z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 2.

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty wolne od wad za pośrednictwem przewoźnika. Czas realizacji dostawy przez Firmę Kurierską nie przekroczy 3 dni roboczych, licząc od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.

4. Istnieje możliwość osobistego odbioru przez Klienta zamówionych produktów w siedzibie Sprzedawcy tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3, w godzinach otwarcia.

5. W indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą przypadkach dostawa towaru do Klienta może się odbyć transportem własnym Sprzedawcy.

6. Realizacja zamówienia możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej. Dopuszcza się realizację zamówienia poza terenem Unii Europejskiej po kontakcie poprzedzającym złożenie zamówienia w celu ustalenia szczegółów jego dostawy do klienta.

7. Koszty dostawy na terenie Unii Europejskiej, które ponosi Klient, zostaną wyraźnie wskazane w trakcie składania zamówienia oraz w informacji przesłanej Klientowi, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz są dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem https://dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8

VII. PŁATNOŚĆ^

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 1. za pobraniem,
 2. przelewem bankowym na numer rachunku wskazany w trakcie składania zamówienia oraz w informacji przesłanej Klientowi na jego adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
 3. kartą płatniczą lub gotówką w kasie Sprzedawcy, w sytuacji osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy,
 4. przelew online,
 5. płatność kartą online za pomocą kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. .

2. W sytuacji wyboru zapłaty za zamówienie przed jego otrzymaniem w formie zapłaty przelewem bankowym lub on-line Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie dwóch dni od dnia zawarcia umowy.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ^

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 (czternaście) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazania weszli w posiadanie zakupionego Produktu.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy. Produkt oraz oświadczenie odstąpienia od umowy należy przekazać na adres: „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3. Do zachowania w/w 14 dniowego [czternastodniowego] terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na podany wyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl.

3. W oświadczeniu - zgodnie z gotowym wzorem (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy PDF) o odstąpieniu należy wskazać:

 1. nazwę i adres przedsiębiorcy "ALPHA DAN" Janusz Chilewski spółka jawna w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K.Szajnochy 3
 2. informację o produktach, od których Klient odstępuje
 3. datę odbioru Produktów
 4. nazwę i adres Konsumenta
 5. data i podpis Konsumenta.

4. W sytuacji skutecznego odstąpienia przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych przedpłat na wskazany przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez w/w Klienta sposób, z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 5..

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE^

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego przez niego produktu, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży należy składać w formie pisemnej (wzór formularza reklamacji PDF) w firmie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl. Wadliwy towar i oświadczenie gdy jest w formie pisemnej) należy dostarczyć na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3.

3. Sprzedawca do otrzymanej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni (czternaście) od dnia jej otrzymania. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta adres.

4. W przypadku produktów objętych także gwarancją, jego producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia także w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

5. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

6. Reklamacje związane z działaniem portalu sprzedaży hurtowej należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl. W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także danych kontaktowych. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście]. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta adres.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH^

Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

XI. OBSŁUGA KLIENTA HURTOWEGO^

1. Do Klienta hurtowego zastosowanie mają odpowiednio zapisy niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem zapisów poniższych, z wyłączeniem rozdziału VI regulaminu „PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY”.

2. W celu otrzymania przez Klienta dostępu do cen hurtowych niezbędne jest przesłanie przez niego na adres e-mail Sprzedawcy danych, dzięki którym możliwa będzie jego weryfikacja w bazie CEiDG lub KRS tj. NIP, REGON lub numeru KRS. Sprzedawca nie ma obowiązku uzasadniania Klientowi swojej decyzji o nieprzyznaniu statusu Klienta hurtowego.

3. Po pozytywnej weryfikacji danych Klienta, otrzymuje on status Klienta hurtowego oraz dostęp do panelu z cenami hurtowymi.

4. Po zakończonej transakcji klient hurtowy za pośrednictwem poczty mali otrzyma link do anonimowej ankiety gdzie będzie mieć możliwość ocenić jakość ostatniej transakcji zawartej w portalu sprzedażny hurtowej. Uzyskane dane zostaną wykorzystanie w pracach nad rozwojem Portalu sprzedaży hurtowej, tak aby jego interfejs był intuicyjny i przyjazny użytkownikowi. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

XII PRAWA AUTORSKIE^

1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Utwory tekstowe, fotograficzne, graficzne i audiowizualne zamieszone w portalu sprzedaży hurtowej https://dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl/ są objęte prawami autorskimi. Właścicielem praw autorskich jest „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3] i/lub producenci oferowanych towarów.

2. W przypadku gdy prawa autorskie zostaną naruszone ich właściciel powołując się na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która mówi:
“Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.”, <
może dochodzić swoich praw na gruncie prawa cywilnego.

3. Na podstawie przepisów karnych ustawy o prawie autorskim właściciel praw autorskich może domagać się finansowej rekompensaty za wyrządzoną szkodę trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE^

1. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż czternaście dni, od momentu udostępnienia na stronie portalu sprzedaży hurtowej zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w regulaminie są realizowane wg dotychczasowych postanowień regulaminu.

2. W przypadku zmiany regulaminu Portalu sprzedażny hurtowej, Klienci, którzy posiadają konto w Portalu sprzedażny hurtowej zostaną powiadomieni o tym fakcie droga mailową.

3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

4. W sytuacji sporów sądowych właściwość sądu określona będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego.

Informacje powiązane:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl